Yleiset toimitusehdot

Verkkokaupan toimitusehdot

Lehtovuori Oy – Yleiset toimitusehdot 2/2022

Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys 

1. Sopimus liitteineen ja/tai tilausvahvistus 

2. Lehtovuori Oy:n yleiset toimitusehdot 

3. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) 

Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Lehtovuori Oy:n (Myyjä) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (Tuotteet) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaille (Ostaja/Tilaaja) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ja tuoteluetteloon ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa miten Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

Sopimus ja sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti hyväksyvänsä annetun tarjouksen. Sopimuksella tarkoitetaan kaikenlaisia myynti-, hankinta- tai toimitussopimuksia, mitkä ovat tehty Myyjän ja asiakkaan välillä, oli ne sitten tehty suullisesti tai kirjallisesti, mukaan lukien puhelin tai sähköposti, lähettämällä tilauksen ja/tai tilausvahvistuksen tai tekemällä erillisen kirjallisen sopimuksen. 

Asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen

Säilytämme  ainoastaan pakollisia asiakastietoja asiakaspalvelun mahdollistamiseksi sekä sujuvan asioinnin varmistamiseksi. Tallennamme muun muassa seuraavia tietoja asiakasrekisteriimme: nimi, yritys, sähköposti, puhelinnumero ja osoite. Pidätämme oikeuden hyödyntää tietoja jälkimarkkinoinnissa, ellei asiakas kirjallisesti toisin ilmoita. Toimituksiin liittyen tallennamme tarvittavat laskutus- ja toimitustiedot, sekä mitä tuotteita on toimitettu ja kenelle takuuehtojen valvomiseksi. Varaamme myös oikeuden kuvata tuotteet toimituskohteissa ja käyttää kuvia ja kohdetta markkinoinnissamme. Tutustu rekisteriselosteeseen.

Hinta

Tuotteiden ja toimitusten hinta on kulloinkin tilausvahvistuksella vahvistettu hinta. Tarjouksen hinta on voimassa vain tarjouksessa ilmoitetun ajan tai korkeintaan 1 kuukauden ajan tarjouksen jättämisestä. Jos Myyjä on tehnyt uuden tarjouksen, niin uusimman tarjouksen mukainen hinta on voimassa oleva. Jos tarjouksen tekemisen jälkeen tuotteiden valmistukseen liittyvät kustannukset ovat olennaisesti muuttuneet on Myyjällä oikeus korottaa hintaa lähettämällä ostajalle uusi tarjous ennen edellisen tarjouksen hyväksymistä ja tilausvahvistuksen lähettämistä. 

Tilauksen muutokset ja toimitus

Myyjä toimittaa asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tilatuista tuotteista. Mahdolliset muutokset tilaukselle on ilmoitettava välittömästi, kuitenkin viimeistään 7vrk kuluessa tilausvahvistuksen lähettämisestä. Mikäli vahvistettua tilausta muutetaan asiakkaan toimesta tämän 7vrk jälkeen, on Myyjällä oikeus vaatia syntyneiden kustannusten osalta lisäkorvaus ja ilmoittaa lisäkorvauksen suuruus sekä uusi toimitusaika ostajalle. Mikäli tilausta ei pystytä toimittamaan asiakkaasta johtuvista syistä suunniteltuna ajankohtana, on Myyjällä oikeus periä tuotteiden varastoinnista ja kuljetuksesta syntyneet lisäkustannukset. 

Omistusoikeus

Myyjä pidättää tuotteiden omistusoikeuden itsellään, kunnes maksu tuotteista ja toimituksesta on kokonaisuudessaan suoritettu Myyjän tilille. Mikäli asiakas ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, Myyjä on oikeutettu veloittamaan korkolaissa määritellyn viivästyskoron eräpäivästä maksupäivään sekä viivästyksen johdosta syntyneet muut kustannukset. Jos maksua ei ole suoritettu kirjallisesta pyynnöstä huolimatta tai jos asiakkaan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, eikä asiakas pysty toimittamaan tarvittavaa vakuutta saamisen turvaamiseksi, Myyjä saa kieltää tavaran toimittamisen, kiinnittämisen tai asentamisen asiakkaan kohteeseen ja asiakkaan kustannuksella erottaa hallintaansa asiakkaalle myymänsä tuotteet. 

Ostajan velvollisuudet

Ostaja on velvollinen tarkastamaan toimituksen viipymättä sen saapuessa. Mahdolliset kuljetuksen aikana aiheutuneet vauriot on kirjattava rahtikirjaan. Toimituspuutteet tai tuotteiden viat ovat ilmoitettava pakkausta purettaessa, mutta viimeistään 7 vrk kuluttua tuotteiden vastaanotosta. 

Vahingon vaara siirtyy Ostajalle silloin, kun tavarat ovat sopimuksen mukaisesti luovutettu Ostajalle, tuotteen asennustyön suorittavalle yritykselle tai itsenäisen rahdinottajan kuljetettavaksi, jollei tilausvahvistuksen toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa Ostajan viivästyksen vuoksi ole luovutettu oikeana aikana, vahingonvaara siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt sen, mitä häneltä tilausvahvistuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi. Vastuu tavaran vakuuttamisesta siirtyy tällöin Ostajalle. 

Ostajan tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijat ja asiantuntijat suorittavat tehtävänsä ammattitaitoisesti sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ostaja vastaa myös purkauspaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaatiet ovat sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi niillä esteettä liikkua ja että purkupaikka on asianmukaisessa kunnossa. 

Jos Myyjä tai sen kumppani tarjoaa tuotteisiin asennuksen, on Ostaja tai tilaaja velvollinen huolehtimaan, että asennuspaikka on valmiina sovitulla tavalla ja turhat tavarat on siivottu asennuspaikalta. Jos asennus ei Ostajasta tai tilaajasta johtuvista syistä onnistu on Myyjällä tai sen alihankkijalla oikeus vaatia korvauksia syntyneiden ylimääräisten kustannusten mukaisesti. 

Asiakirjat ja oikeudet

Kaikki tuotteiden kokoomista ja käyttöönottoa varten tarvittavat piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka Myyjä ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttaa Ostajalle, jäävät asiakirjan luovuttajan omaisuudeksi. Ostaja ei saa ilman Myyjän kirjallista suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle. Asiakirjat on palautettava Myyjän pyynnöstä. Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta ja sovittujen aikataulujen noudattamisesta. 

Vastuu virheestä ja puutteesta

Myyjä vastaa tavaran virheestä, joka tavarassa on ollut vahingonvaaran siirtyessä Ostajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta kohtuullisen ajan päästä vahingonvaaran siirtymisestä. Ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, mikäli Ostaja ei ilmoita virheestä Myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta lukien tai siitä lukien, kun virhe olisi tavaran tarkastuksessa kohtuullisessa ajassa pitänyt havaita. Myyjä ei vastaa virheestä, joka johtuu siitä, että rakennetta tai alustaa, johon myyjän toimittama tuote tulee, ei ole suunniteltu tai toteutettu hyvää suunnittelu-, rakennus- tai asennustapaa noudattaen eikä myöskään virheestä, joka johtuu ohjeistuksen vastaisesta tuotteen käytöstä tai huollon laiminlyönnistä. Tuotteessa esiintyvän virheen osalta Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus kattaa ainoastaan suorat tuotteen kuntoon saattamiseen liittyvät kustannukset. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään Myyjän toimituksen hinnan suuruinen. 

Tuoteoikeudet

Myyjä omistaa tuotteidensa tuote-, suunnittelu- ja markkinointioikeudet. Kyseiset oikeudet ovat Myyjän omaisuutta ja Ostajalle ei missään tilanteessa synny oikeutta näihin oikeuksiin. Ostajalla ei ole oikeutta kopioida tai yrittää monistaa Myyjän toimittamia tuotteita tai myötävaikuttaa tällaiseen toimintaan ilman Myyjän nimenomaista kirjallista suostumusta, huolimatta siitä ovatko tuotteet patentoituja, mallisuojattuja tai muulla tavalla suojattuja vai eivät. Ostaja on vahingonkorvausvelvollinen välillisistä ja välittömistä vahingoista, jotka syntyvät edellä mainitusta toiminnasta tai myötävaikuttamisesta sellaiseen toimintaan. 

Tuotteen takuu

Myyjä antaa tuotteelle takuun 12 kuukauden ajaksi sen luovutuspäivästä lukien, ellei toisin ole ilmoitettu. Myyjä on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan poistamaan kaikki suorituksessaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet. Myyjä sitoutuu poistamaan virheet toimittamalla ilman kustannuksia joko tarvittavat vaihdettavat osat tai uuden tuotteen. Myyjällä on oikeus päättää tarvittavat toimenpiteet tuotteen kuntoon saattamiseksi. Ostaja on velvollinen huolehtimaan vaihdettavien osien asennustyöstä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisesta kulumisesta, ostajan tuottamuksesta tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä.

Sopimuksen purkaminen

Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, jos Ostaja syyllistyy sopimusvelvollisuuksiensa olennaiseen laiminlyöntiin. Jos Ostaja on sellaisessa taloudellisessa tilassa, että on perusteltua syytä epäillä tämän suoriutumista sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, on Myyjällä oikeus purkaa sopimus. 

Mikäli Ostaja on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa, Myyjällä on sopimuksen purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää toimitus, kunnes erääntyneet maksut ovat suoritettu tai niiden suorittamisesta on osapuolten välillä kirjallisesti sovittu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti. Sopimuksen purkautuessa edellä mainituista syistä on Myyjällä oikeus saada täysikorvaus sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvista kuluista ja vahingoista. 

Myyjällä on oikeus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli hankinta tai toimitus on pakko keskeyttää ylivoimaisen esteen vuoksi pitkäksi ja epämääräiseksi ajaksi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli osapuolten välille syntyy erimielisyyttä, on ratkaisu pyrittävä löytämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun sopimusasiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin. Riidat ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli keskinäisin neuvotteluin ei päästä sopimukseen, erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeuden pitopaikka on Tampere ja kieli Suomi. Välimiesten määrä on yksi. Osapuolet nimeävät yhdessä sovittelijan lautakunnan vahvistettavaksi tai toisen tai molempien osapuolten vaatiessa, pyytää lautakuntaa määräämään sovittelijan.

Maksuehto

Yleinen maksuehto on 7 päivää toimituksesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Myyjällä on oikeus edeltävän asiakassuhteen puuttumisen, Ostajan taloudellisen tilanteen tai projektin luonteen vuoksi vaatia myös ennakkomaksuja tai vakuuksia saatavien turvaamiseksi.

LEHTOVUORI OY - VERKKOKAUPAN Toimitusehdot

 

Maksutavat

Yksityisasiakkaat voivat maksaa tilauksensa ostoskorissa valittavissa olevilla maksutavoilla. Yritysasiakkaat voivat lisäksi hakea laskutusasiakkuutta rekisteröitymällä verkkokaupan asiakkaaksi.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.               

Toimitusmaksu

Pakkaus- ja toimituskulut riippuu tuotteesta, tilattujen tuotteiden määrästä, toimituspaikasta ja ne lisätään automaattisesti tilauksen loppusummaan.

Toimitukset

Lähetämme tilatut tuotteet postitse tai rahtikuljetuksena mahdollisimman pian. Normaali toimitusaika on 3-4 vkoa tilauksesta force majeure -varauksin. Asiakas on velvollinen tarkistamaan vastaanottamansa tuotteen kuljetuspakkauksen ja tuotteen välittömästi mahdollisten kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi sekä ilmoittamaan mahdollisista puutteista asiakaspalveluumme 3 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Huomautukset tavaran laadusta tai muista epäkohdista on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Rahtikustannusten minimoimiseksi monet tuotteista toimitetaan kokoamattomina. 

Vakuutus

Toimitukset asiakkaan vastuulla. Vakuutamme lähetykset vain ostajan pyynnöstä ja kustannuksella.

Tuotteen palautusoikeus ja tilauksen peruutus

Ostajan tulee aina sopia palautuksesta Lehtovuori Oy:n myynnin kanssa ennen palauttamista. Mikäli Lehtovuori Oy hyväksyy tuotteen palautuksen, on tuote palautettava käyttämättömänä alkuperäispakkauksessa 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta samaa kuljetustapaa käyttäen, kuin millä tuote toimitettiin asiakkaalle (lähes poikkeuksetta rahtikuljetuksena, ei postitse).

Tuotteelle, joka tilataan, muokataan tai valmistetaan asiakkaan valitsemien väri- ja materiaalivaihtoehtojen mukaisesti, ei myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, kun tuotteen valmistaminen on ehditty aloittaa tai asiakasta varten hankittavan tuotteen ostotilaus on lähetetty alihankkijalle tai toimittajalle.

Ostaja vastaa tuotteen palauttamiskuluista täysimääräisesti. Palautettavan tuotteen pakkaaminen on lähettäjän vastuulla. Tuotteet tulee pakata huolellisesti, jotta tuotteet eivät vahingoitu kuljetuksessa. Lehtovuori Oy ei ole vastuussa huolimattomasti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta. 

Käytetystä tuotteesta veloitamme tapauskohtaisen palautusvähennyksen, joka on vähintään 10% tuotteen alkuperäisestä hinnasta.  

Tuotevirheen korjaaminen

Jos toimitettu tuote on vioittunut, voit tehdä tuotteesta virheilmoituksen. Lehtovuori Oy pidättää oikeuden virheen korjaamiseen. Virheen luonteen ja laadun perusteella arvioitu virhe korjataan myöntämällä kohtuullinen hinnanalennus tai toimittamalla uusi tuote. Virheestä aiheutuvan korvauksen määrä on korkeintaan tilauksen hinta. Lehtovuori Oy ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai ansionmenetystä, jotka ovat aiheutuneet virheestä.

Takuu

Kaikille toimittamillemme tuotteille myönnämme vähintään vuoden takuun, joka korvaa mahdolliset valmistus- ja raaka-aineviat. Sellaisissa tapauksissa, joissa takuuaika on pitempi, on tuote-esitteessä, asennusohjeissa siitä erillinen maininta. Takuu ei korvaa toimittamiemme tuotteiden normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneita vahinkoja. 

Muutokset

Hinnastomme on voimassa toistaiseksi. Mahdollisesti vaihtelevien valuuttakurssien tai kohonneiden raaka-aine- tai työkustannusten takia pidätämme itsellemme oikeuden tarvittaessa tarkistaa hintojamme. Lisäksi pidätämme itsellemme oikeuden tuotteisiin tehtäviin teknisiin muutoksiin ja parannuksiin. 

Tavaran omistus

Myyjä pidättää tavaran omistusoikeuden itsellään, kunnes maksu tavarasta ja toimituksesta on kokonaisuudessaan suoritettu.

Jokaisesta tilauksesta lähetetään ostajalle tilausvahvistus.

Tuotteiden värit kuvissa saattavat poiketa alkuperäisistä. Tämä johtuu sellaisista teknisistä syistä kuin näyttöjen värimääritykset, digitaalinen kuvankäsittely jne.